Point of Value - Våra tjänster

Våra tjänster.

Värderingskongruens för team och organisationer

Lägg grunden för samarbetskultur i din organisation – på 1 dag

Förutsättningen för att skapa en samarbetskultur och värderingskongruens i teamet är att varje individ förstår och kan förmedla sina personliga värderingar och drivkrafter för de andra i gruppen. Utifrån denna förståelse kan gruppen gemensamt ta fram delade prioriteringar och spelregler för att fullgöra sitt uppdrag. Vi har en process för hur din organisation kan göra detta på 1 dag. Låt oss berätta hur det går till!

Läs mer
Våra Tjänster

Vi ger dig möjligheten att förstå och praktisera dina värderingar.

Insikt om personliga värderingar är nyckeln till drivkraft och motivation.

Vår värderingsprocess ligger till grund för alla våra tjänster. Value Basic Process är lätt att applicera och anpassa till behoven, oavsett om det handlar om stora organisationsförändringar eller personlig utveckling.

Läs mer
Vår metod & verktyg

Value Basic Process.

Vår värderingsprocess Value Basic Process ligger till grund för alla våra tjänster och innehåller tre steg: Rangordna, Kartlägga och Agera. Value Basic Process är lätt att applicera och anpassa till behoven, oavsett om det handlar om stora organisationsförändringar eller personlig utveckling.

1.

1. Gör din rangordning

Rangordna

Rangordna dina personliga värderingar.

Deltagarna rangordnar sina personliga värderingar med det interaktiva webbverktyget Value Online. I rangordningen ställs de viktigaste värderingarna mot varandra och varje person sållar fram sina mest betydelsefulla värderingar - kärnvärderingarna.

Rangordningen består av 128 värderingar och tar ca 30 minuter att göra.

2.

2. Kartlägg dina värderingar

Kartlägg

Kartlägg kärnvärderingarna för ökad insikt och förståelse.

Efter rangordningen går man igenom och kartlägger deltagarnas kärnvärderingar under ledning av en Value facilitator. Kartlägg-ningen lägger stor vikt vid de värderingar som individen vill se mer av och handlar om hur individen och gruppen kan agera för att praktisera mer av dessa värderingar.

3.

3. Agera enligt dina värderingar

Agera

Agera för att öka kongruensen på både ett personligt plan och i relationen person-organisation.

I det tredje steget formulerar gruppen hur man ska gå vidare för att praktisera mer av de värderingar som man vill ser mer av. Vad behöver man fokusera på och hur ska man agera?

våra Tjänster

Våra mest populära tjänster.

Här kan du läsa om några av våra mest populära tjänster. Kontakta oss gärna för ett samtal om hur vi kan skräddarsy ett upplägg för dig och din organisation.

Organisationens värderingar & kultur.

Ny strategi och förändringsarbete på gång?

I en medvetet värderingsdriven organisationskultur är förändringar och nödvändiga omställningar naturliga eftersom alla vet både vad man gör och varför man gör det.

Vi har processen för att skapa en värderingsdriven organisation.

Den värderingsdrivna styrelsen.

Kör styrelsen på i gamla hjulspår? Tappat syfte och fokus? Ägnar sig åt detaljer?

Ge din styrelse goda förutsättningar att leda organisationen i med- och motgång genom att börja med värderingar, kultur och visionsarbete. Kan kombineras med ledningsgrupp.

Culture Due Diligence.

Ska ni slå ihop avdelningar eller enheter?

Vid sammanslagning av enheter, avdelningar och funktioner är det avgörande att genomlysa vad som karaktäriserar enheternas olika kultur och arbetssätt. Hur kan en ny ”tredje” organisationskultur med det bästa från varje enhet skapas?

Personlig utveckling & coaching.

Funderar du på hur du ska gå vidare i din utveckling?

Ge dig själv möjligheten att utgå från dina personliga värderingar för att utveckla ditt ledarskap, din karriär eller personliga förändrings-arbete.Vi erbjuder även chefsmentorskap och individuell ledarutbildning.

Flygande start för nya team & projekt.

Nya medarbetare och team som snabbt ska börja leverera?

Ge det nya teamet rätt förutsättningar att lyckas genom att från början jobba med de beteenden och prioriteringar som är avgörande för att teamet ska vara framgångsrikt.

Rekrytera rätt.

Söker ni nya medarbetare?

Hur vet du att de som söker tjänsten har värderingar som stämmer överens med teamets och organisationens värderingar och kultur? Kompetens och erfarenhet är lättare att utveckla än värderingar.

Våra metoder går att mäta!

Insikt om personliga värderingar ökar engagemanget.

Flera undersökningar visar att människor som har insikt och kunskap om sina egna, personliga värderingar är mer engagerade och motiverade – både i sitt privatliv och på jobbet. Kan de dessutom hitta samstämmighet mellan sina egna värderingar och arbetsplatsens är effekten ännu större. Stress och oro kopplat till arbetet minskar. Ledare som har insikt om både sina personliga värderingar och organisationens upplevs som mer trovärdiga och har lättare att fatta beslut.

I våra mätningar av engagemang kopplat till värderingar utgår vi från Posner & Schmidts forskning och mätmetod. Som du kan se i grafen ökar individens engagemang på arbetsplatsen (på en skala från 1 till 7) i relation till insikten om personliga värderingar. Insikt endast om organisationens värderingar men inte personliga har ingen effekt.

Vi kan mäta engagemang hos medarbetarna före och efter ett Point of Value program.

Våra metoder går att mäta!