Point of Value - Value.Online

Value.Online

Läs mer om verktyget och metoden i vår publikation

Ett unikt verktyg.

Value.Online är ett unikt, interaktivt verktyg för att rangordna personliga värderingar på webben. Value.Online är ingen test eller analys. Du rangordnar helt enkelt vad som är mest viktigt för dig och detta genererar en översiktskarta över vilka värderingar som är mest betydelsefulla och angelägna för dig just nu.

Rangordningen är det första steget i vår Value Basic Process för att öka insikten om personliga värderingar.
Steg 2 är Kartlägga och steg 3 är Agera.

Value.Online finns på 11 språk och fungerar därför väl i internationella och flerspråkiga organisationer.

Kontakta oss om du vill göra en rangordning.

• Läs mer
Om Value.Online

En unik metod och process.

Med det molnbaserade verktyget Value Online rangordnar du dina värderingar efter hur viktiga de är för dig. Tack vare systemets interaktivitet, ställs värderingar mot värderingar och du sållar fram de som betyder allra mest för dig just nu.

Vårt verktyg och process bygger på forskning och teorier kring värderingar av bland annat Milton Rokeach, Brian Hall, Abraham Maslow och Shalom H. Schwartz.

Endast
30 minuter
128
värderingar
Kan anpassas till stora grupper
Baserat på forskning och studier.

I vår databas har vi de 128 personliga värderingar som är de vanligaste förekommande globalt sett. Varje personlig värdering definieras och presenteras med tre synonymer. På så sätt täcker Value.Online nästan 400 personliga värderingar vilket är unikt i världen.

Rangordningen genererar flera personliga kartor som används för steg 2. Kartläggningen. Kartorna är baserade på forskning och teorier om medvetande- och vuxenutveckling av bland annat Erik H. Erikson, Jean Piaget, Robert Kegan, Abraham Maslow, Lawrence Kohlberg, Frederic Laloux, Bill Torbert mfl.

Value.Online - rangordna dina värderingar direkt i telefonen
Vår metod & verktyg

Value Basic Process.

Vår värderingsprocess Value Basic Process ligger till grund för alla våra tjänster och innehåller tre steg: Rangordna, Kartlägga och Agera. Value Basic Process är lätt att applicera och anpassa till behoven, oavsett om det handlar om stora organisationsförändringar eller personlig utveckling.

1.

1. Rangordna dina värderingar

Rangordna

Rangordna dina personliga värderingar.

Deltagarna rangordnar sina personliga värderingar med det interaktiva webbverktyget Value Online (länk). I rangordningen ställs de viktigaste värderingarna mot varandra och varje person sållar fram sina mest betydelsefulla värderingar - kärnvärderingarna.

Rangordningen består av 128 värderingar och tar ca 30 minuter att göra.

2.

2. Kartlägg dina värderingar

Kartlägg

Kartlägg kärnvärderingarna för ökad insikt och förståelse.

Efter rangordningen går man igenom och kartlägger deltagarnas kärnvärderingar under ledning av en Value facilitator. Kartläggningen lägger stor vikt vid de värderingar som individen vill se mer av och handlar om hur individen och gruppen kan agera för att praktisera mer av dessa värderingar.

3.

3. Agera enligt dina värderingar

Agera

Agera för att öka kongruensen på både ett personlig plan och i relationen person-organisation.

I det tredje steget formulerar gruppen hur man ska gå vidare för att praktisera mer av de värderingar som man vill ser mer av. Vad behöver man fokusera på och hur ska man agera?

Läs om våra tjänster
Fördelar med värderingar

Varför jobba med värderingar?

Forskning visar att människor som har insikt och kunskap om sina egna, personliga värderingar är mer engagerade och motiverade – både i sitt privatliv och på jobbet. Kan man dessutom hitta samstämmighet mellan de egna värderingarna och arbetsplatsens är effekten ännu större. Stress och oro kopplat till arbetet minskar. Ledare som har insikt om både sina personliga värderingar och organisationens upplevs som mer trovärdiga och har lättare att fatta beslut.

Point of Value - Ökat engagemang och motivation i organisationen.

Ökat engagemang & motivation i organisationen.

Point of Value - Lättare att prioritera och ta medvetna beslut för alla i organisationen.

Lättare att prioritera & ta medvetna beslut för alla i organisationen.

Point of Value - En organisations-kultur som främjar verksamhetens mål och syfte.

En organisations-
kultur som främjar verksamhetens mål och syfte.

Point of Value - Lägre personalomsättning.

Lägre personalomsättning.

Point of Value - Ett bättre socialt klimat bland medarbetarna.

Bättre socialt klimat bland medarbetarna.

Point of Value - Mer hälsosam arbetsmiljö.

Mer hälsosam arbetsmiljö.