I skånska Löddeköpinge ligger Primozone AB. Företaget har valt att arbeta med Point of Value för att öka effektiviteten genom att skapa en gemensam företagskultur. Vi har träffat VD Ola Olsson.

– Vi växer, vi behöver hitta våra gemensamma värderingar och kunna samlas kring dem. Vi valde att ta hjälp av Point of Value för att lotsa oss igenom vårt värderingsarbete, berättar Ola Olsson.

Primozone AB är ett högteknologiskt företag som tillverkar generatorer för att rena vatten med hjälp av ozon i stället för kemikalier. Ozon filtrerar och renar vatten helt utan miljöpåverkan, och gör det dessutom bättre än med traditionella metoder, till exempel renas avloppsvatten från läkemedelsrester. Andra områden är exempelvis för att rena dricksvatten, göra badhus fria från klor och att rena vid utsläpp från industriella processer inom bland annat förpackningsindustrin.

– Företaget säljer idag ozongeneratorer över hela världen. Vi utmanar nu de etablerade aktörerna på marknaden med ny hållbar teknologi för bland annat miljövänlig vattenrening. Och vi gör det energisnålt, säkert och lätthanterligt, säger Ola Olsson.

Så vad var det som drev Primozone att starta ett värderingsarbete?

– Vad är gemensamt och betydelsefullt för oss på Primozone? Det var den fråga vi ställde oss, berättar Ola Olsson vidare. Vi ville kunna jobba ännu bättre tillsammans. Vår strävan är att alltid bli bättre, inte bara inom teknik och produktion utan även i samarbetsformer. Ett förändrings-och förbättringsarbete ska omfatta alla delar av ett företag; ekonomi, teknik, personal, företagskultur osv.

Eftersom många är ganska nyanställda och man hela tiden blir fler, behövde företaget hitta hjälpmedel för att på ett systematiskt och forskningsbaserat sätt starta sitt värderingsarbete. Point of Value kunde erbjuda en effektiv metod för detta, en metod som även är hållbar på sikt, med uppföljningar och fortsatt värderingsarbete.

– Det är teamet som möter kunden och är avgörande för kundmötet, så vi behöver team som förstår varandra och som kan kommunicera. Detta lyser igenom vid möten med kunder och stärker varumärket. Vi vill att upplevelsen för kunden att möta anställda på Primozone skall vara ”Verkar kul att jobba här”. Vi ser kunden inte bara som kravställare utan som en individ, och värderingsarbetet har förstärkt vår förmåga att uppnå detta. Kunder vi nu möter ser det, och formulerar det också till oss, säger en stolt Ola Olsson.

På Primozone samlade man först samtliga anställda till en introduktion kring den kommande processen med värderingsarbetet. Därefter gjorde alla en webbaserad rangordning av sina personliga värderingar och varje avdelning (ledning, teknik, produktion med flera) arbetade sedan vidare under vardera en dag med att skapa kongruens (samstämmighet av värderingar) i det egna teamet. Genom att arbeta fram de gemensamma prioriteringarna och beteendena för gruppen, hade man vid dagens slut nått fram till en samstämmighet kring vilka värderingar som var viktigast för den egna avdelningen. På så sätt ökar kongruensen mellan individens värderingar och drivkrafter och företagets värderingar. En rangordning är inte något test, det finns inget rätt eller fel, så alla upplevde processen som spännande snarare än hotfull.

– Det hände något i processen, vi kom till insikt om både våra egna och kollegernas drivkrafter och det fanns tid att tänka efter. Det var ibland känslosamt och många var ovana att berätta om sig själva, men vi kom närmare varandra på en väldigt kort tid. Vi blev mer insiktsfulla och konkreta i våra arbetsrelationer och i hur vi pratar med varandra.

– Det hände något i processen, vi kom till insikt om både våra egna och kollegernas drivkrafter och det fanns tid att tänka efter. Det var ibland känslosamt och många var ovana att berätta om sig själva, men vi kom närmare varandra på en väldigt kort tid. Vi blev mer insiktsfulla och konkreta i våra arbetsrelationer och i hur vi pratar med varandra. I slutändan blir vi alla mer effektiva och det går bättre på företaget, menar Ola Olsson. När vi känner varandra bra, då drar alla i organisationen åt samma håll.

– För oss är det en viktig byggsten i företagskulturen just detta, hur vi som människor gör och interagerar. Man ska hinna med sig själv, sin företagskultur och sin organisation. Det är lätt att fokusera på bara teknik, ekonomi och sälj, men Point of Value ger oss ett tankesätt, en metodik och en process för hur alla gemensamt bidrar till byggandet av vår företagskultur och vårt varumärke, avslutar Ola Olsson.

Primozone AB startade sin resa på individnivå, och arbetar nu vidare med värderingar på gruppnivå. De ser värderingsarbetet som en byggsten i ett långsiktigt arbete med strategier, visioner och mission, och menar att det är ett mycket bra arbetssätt för att åstadkomma en uthållig och stabil tillväxt i företaget. Värderingskongruens och kunskapen om drivkrafter och vad som skapar engagemang, kommer att påverka den fortsatta positiva utvecklingen av Primozone AB.

...