– Vi hade påbörjat vårt värderingsarbete; vi visste vilka våra nyckelord var. Det blev ganska logiskt att få hjälp med den fortsatta processen, och Point of Value erbjöd det verktyg och den hjälp vi behövde för att strukturera och systematisera det fortsatta arbetet, berättar Arvid Gisby.

Styrelsen ville ha ett gemensamt tänkande och en strategi inför framtiden. För att kunna göra det behövde de först lära känna sig själva, och det var självklart att alla skulle deltaga. Skolan bestämde sig därför för att dra igång ett värderingsarbete med både styrelse, ledningsgrupp och personal.

– Vi ville lägga en grund som synliggör den enskildes värderingar och Point of Value har en bra metod för detta. Genom att samtliga anställda fick rangordna sina värderingar och sedan dela berättelser kring de viktigaste värderingarna fick vi en förståelse för varandra. Det gav också en grund för den fortsatta strategiska processen. Vi har nu har vi en metod som vi jobbar efter, fortsätter Arvid.

Med hjälp av Point of Values processer för strategiarbete, gjorde Skurups folkhögskola en omorganisation som ska bära skolan framåt.

I grunden låg det gemensamma värderingsarbetet, och det resulterade i att vi snabbt kom fram till en organisation som skapade vår strategi, utan att använda ett hierarkiskt system.

– Styrelsen, ledningsgruppen och skolans kulturbärare genomgick en gemensam utbildning där målet var att bygga en strategi för Skurups Folkhögskola, berättar Arvid Gisby. I grunden låg det gemensamma värderingsarbetet, och det resulterade i att vi snabbt kom fram till en organisation som skapade vår strategi, utan att använda ett hierarkiskt system. På så sätt blev också organisationen ordentligt förankrad. Vi har nu en”levande produktutveckling”.


Och deltagarna, de som studerar på Skurups folkhögskola?

– Vi har problem med inkluderingen, berättar Arvid. Skurups folkhögskola har 300 deltagare, varav 120–150 är nyanlända. Var och en behöver identifiera de egna värderingarna, bottnar man i detta kan man också våga prata med den ”främmande syriska kvinnan”.

I början av varje termin genomför Skurups Folkhögskola fortsättningsvis Point of Values värderingsprocess med de nya deltagarna. De ska göra sina värderingsrangordningar och sedan dela berättelser kring värderingarna med varandra. Skolan genomförde ett pilotprojekt under 2018 omfattande 100 deltagare, resultatet blev så bra att nu går de vidare.

– Vi mötte deltagare som plötsligt insåg att de hade något de inte visste och kanske saknade insikt om. En deltagare gjorde reflektionen att ”Berättelserna gjorde att jag fick en större förståelse för min bakgrund”, berättar Arvid.

Skurups folkhögskola har, liksom många andra, haft anmälningar om sexuella trakasserier, anmälningarna har gått till kuratorn och lett till diskussion i jämställdhetsrådet, men inte längre.

En tydlig självbild gör att man inte går över gränsen.

– En tydlig självbild gör att man inte går över gränsen, och då är Point of Values metoder och processer bra. Det är en av anledningar till vårt värderingsarbete med alla deltagare. Vi kommer att genomföra det för varje linje med 30–40 deltagare per gång. På så sätt skapar vi en dialog och en grupptillhörighet som utesluter såväl sexuella trakasserier som mobbning, menar Arvid. Och vi har tagit till oss det faktum att när LTH, Lunds Tekniska Högskola, använde sig av Point of Values värderingsprocess för samtliga nya studenter, förekom inga anmälningar om sexuella trakasserier vid nollningen.

Värderingsprocessen med Point of Value kommer i princip alla deltagare att genomgå. Många av deltagarna har arabiska som modersmål och talar ännu inte flytande svenska. För att de ska ha en möjlighet att fullvärdigt delta i värderingsarbetet och berätta och diskutera värderingar på svenska, kommer en mindre grupp att göra rangordningen och kartläggningen av värderingarna på arabiska innan de deltar i den större processen med alla deltagare. Detta är ett samarbete mellan Point of Value och Skurup folkhögskola då det blir första gången den färska arabiska versionen testas.

Med allt fler deltagare från olika kulturer är värderingsarbetet viktigt för att skapa inkludering och gemensamma spelregler.

Jag menar att folkbildning är det som uppstår i möten mellan människor, och mitt möte grundar sig i mina värderingar.

– Jag rekommenderar att man jobbar med värderingar i alla organisationer. Och att inte bortse från att Individnivån alltid är viktig för att lägga grunden! Jag menar att folkbildning är det som uppstår i möten mellan människor, och mitt möte grundar sig i mina värderingar. Vi jobbar här på skolan aktivt med våra värderingar för att fortsätta utvecklas och vara förberedda för framtiden. Vi säger aldrig nej till nya ideér – vi jobbar nu medvetet baserat på våra styrkor ochplanerar framåt. Det känns mycket bra, avslutar Arvid.

 

Om Skurup folkhögskola

Skurups folkhögskola är en av Sveriges mest framgångsrika och populära folkhögskolor, mest känd för sin profil inom journalistik, film, musik och skrivande. Många namnkunniga poeter, författare, informatörer, journalister och TV-personligheter har gått på folkhögskolan. Stommen utgörs dock av den allmänna linjen som ger gymnasiekompetens.

https://www.skurupsfolkhogskola.se/

...