Hedda Anderssongymnasiet är Lunds nyaste skola. Inför starten och i takt med att skolan växer, har man valt att arbeta med värderingsprocesser. Vi har träffat Malin Dahlgren som är rektor på det i Lund senast startade gymnasiet. Hedda Anderssongymnasiet har ännu inte fått sina slutliga lokaler, just nu håller man tillfälligt till i Parkskolan i centrala Lund. Skolan startade med sex klasser hösten 2018, innevarande läsår är man ytterligare sex klasser och till hösten 2020 växer man med ytterligare sex klasser.

– Totalt blir det 1 650 elever här när allt är klart, det kommer att bli lagom och bra,menar Malin Dahlgren.

Svenska skolor har fyra nationella uppdrag; förmedla kunskapsgrund, träning i socialt samspel, delta i samhällsutvecklingen och den egna personliga utvecklingen.

– Denna helhet kräver att vi lägger en värderingsgrund. Vi behöver skapa ett sammanhang där både personal och elever har en utgångspunkt som känns trygg, säger Malin. Genom att använda en beprövad process för värderingsarbete kom vi snabbt igång med att bygga vår samarbetskultur.

Kunskapsuppdraget är det enkla, där finns det verktyg såsom schema, läroplaner, prov och så vidare medan de andra uppdragen är mer trevande. Och för Hedda-gymnasiet som har en tydlig entreprenörsprofil är uppdraget att delta i samhällsutvecklingen något man lägger stor vikt vid. Den första hösten, 2018, genomgick både elever och personal en värderingsprocess. Det var med sex helt nya klasser, ingen färdig struktur på skolan, det var nya lokaler, nyanställda lärare; det upplevdes som svårt men oerhört nyttigt och gav mycket lärdom. De 180 eleverna rangordnade sina personliga värderingar direkt i sina mobiltelefoner med hjälp av en QR-kod. De fick sedan sina resultat i form av värderingskartor tillbaka i telefonerna. Varje klass gick till sitt respektive klassrum tillsammans med mentorer samt handledare från Point of Value, för att sätta sig i grupper och dela berättelser kring sina värderingar. Eleverna fick sedan diskutera utifrån sina värderingar, vad som är viktig för att både trivas och för att lära sig så mycket som möjligt. I slutändan diskuterade alla grupper vilka värderingar som gemensamt i klassen skall bidra till att alla både lär sig och trivs.  

Malin menar att det egentligen är svårt med eleverna, de är rörliga under en första period när de är nya. Och det var svårt med stadga inom elevgruppen på grund av den politiska turbulensen kring skolan i höstas. Men där var personalen trygg och stabil och höll ihop det hela utmärkt.

– Nyttan med värderingsprocesser som jag ser det, säger Malin, handlar främst om att korta startfasen i samarbeten både i våra personalteam och i våra klasser. Vi ser att grupper blir mer mogna när de möts i diskussioner om värderingar och då kan vara mer effektiva i sina samarbeten.

Hedda-gymnasiet har fortsatt sitt värderingsarbete, då med ett fokus på personalen. Eftersom skolan växer, har man vid varje höstterminsstart genomfört en grundläggande värderingsprocess för samtliga anställda, i syfte att skapa en stabil och trygg organisation.

– Bland det viktigaste för oss har varit arbetet med personalen, vi ska tillsammans bygga och utveckla Hedda-gymnasiet, och just i detta och i att arbeta tillsammans och driva åt samma håll är värderingsarbete viktigt, menar Malin.

Samtliga anställda gjorde vid starten av höstterminerna -18 och -19 en webbaserad värderingsrangordning. Resultatet, i form av individuella värderingskartor, utgjorde underlag för berättelser om vars och ens viktigaste personliga värderingar. Dessa diskuterades sedan i grupper och vägdes samman så att man blev överens om vilka värderingar i form av prioriteringar och beteenden som skall vägleda personalgruppens arbete tillsammans. På Hedda-gymnasiet vill man fortsätta jobba på detta sätt vid varje terminsstart för att snabbt få ett fungerande samarbete med nyanställda.

Det är viktigt för skolans utveckling att alla är med, och att man tar tillvara varandras olikheter i en gemensam kreativ och produktiv process. Detta bygger på att man faktiskt har pratat om hur man kommer till sin rätt i sitt sammanhang. Med Values process tog det bara någon dag förra hösten för att de nya i personalen skulle hamna på samma våglängd.

– Enligt min uppfattning har alla anställda tagit emot värderingsarbetet väl, säger Malin. Första läsåret vara vi lite oförberedda på mycket, detta läsår är mycket bättre. Personalen är väldigt duktiga på att ta tillvara varandras kompetenser, de samarbetar.

– Det var en mardrömshöst politiskt 2019, personalen har bara fått hänga med i de olika turerna. Men man har varit bra rustad och stått stabil. Jag kan konstatera att skolan har mognat, säger Malin Dahlgren stolt. Och där ligger våra gemensamma värderingar i botten.

Det var placeringen av den nya gymnasieskolan som skapade politisk oro. Beslutet blev efter många turer att Hedda-gymnasiet skall samlokaliseras med högstadieskolan Svaneskolan.

– Många externa kontakter är viktigt för skolan. Vi vill ha externa rådgivare, kontakt med erfarna entreprenörer, vi vill hitta förebilder. Vi vill skapa ett skolhus där det finns möjligheter till samarbete med övriga samhället, inte stänga klockan 17. Unga människors tankar och idéer skall tas tillvara på ett sätt de själva kan skapa. Eleverna håller just nu på att bygga ett Makers space, en verkstadsliknande miljö som uppmuntrar till delning av kunskap, verktyg och idéer. Och de lägger sitt fokus på hållbarhet, avslutar en nöjd Malin Dahlgren på Hedda Anderssongymnasiet i Lund. Och vi är alltid igång med ytterligare satsningar när det gäller värderingar, tillägger hon innan vi skiljs åt.

https://www.lund.se/hedda-anderssongymnasiet/

...